LAM TRANG TRÍ CHẮN NẮNG – SUN LOUVER


Lam hình lá liễu NLS

Lam hình hộp NLB

Lam hình thoi NLA

Lam dạng hộp NHB

Lam hình viên đạn NSL

Lam lá zách NLZ 135